MAP

Media archive presents

projekt MAP

Projekt MAP: media archive presents si dává za cíl formou internetového portálu zpřístupnit, odborně reflektovat a propagovat archivní fond novomediálního umění s důrazem na tvorbu spojenou s Brnem a jeho okolím. Zohledňuje tak nejen práce studentů a pedagogů FaVU VUT v Brně, ale pokouší se i o analýzu lokálně specifických východisek novomediální umělecké produkce a její komparace se širším mezinárodním kontextem. Fond archivu se zaměřuje na díla z oblasti videoartu, performance art a multimédií. Jeho součástí je také dokumentace výstav a sympózií Hi-Tech (1993-1997), které představily tvorbu celosvětově uznávaných autorů jako je například Stelarc, Woody a Steina Vasulkovi, Chris Hill, Jeffrey Shaw. Vedle historického materiálu průběžně zpřístupňuje i aktuální uměleckou tvrobu studentů a pedagogů FaVU VUT v Brně. Struktura archivu byla navržena tak, aby kromě archivace samotných děl nabízela i jejich teoretickou reflexi formou editorských výběrů a teoretických článků.

Pojem novomediální umění, kterému se tento archiv primárně věnuje, označuje uměleckou produkci, která pro svůj vznik a prezentaci využívá počítačové a další elektronické technologie. Mark Tribe a Reeny Jana v knize New media art (2001) definují novomediální umění jako průsečík dvou samostatných oblastí – umění a techniky (Art and Technology) a mediálního umění (Media art). Přičemž první z nich zahrnuje podkategorie robotického a elektronického umění. Druhý celek zastupuje podkategorie, které existovaly již před nástupem digitálních technologií – videoart, experimentální film, performance art, kinetické instalace.

Charakteristickým rysem novomediálních děl je jejich oborová šíře, často překračující hranice umělecké činnosti směrem k oborům lidského poznání jako je například biologie, sociální vědy, informační technologie. Tím se komplikuje jejich teoretický popis a žánrové zařazení. Archivaci těchto novomediálních děl komplikuje také jejich materiální nestálost ve smyslu rychlého zastarávání jejich fyzických nosičů, dále například procesualita a z ní vyplývající pomíjivost. Mnohá díla tak existují jen po časově omezenou dobu (jako například performance art, instalace, počítačový obraz generovaný v reálném čase) a později se stávájí dostupnými jen formou svého záznamu, dokumentace. Z těchto důvodů je jejich včasná archivace a odborná reflexe novomediálního umění jednou ze stěžejních oblastí, která si zaslouží maximální pozornost nejen ze strany umělců, galeristů a historiků umění, ale také technologů a archivářů.

Projekt media archivu vznikl jako součást praktického výstupu doktorandské práce Mgr. Jany Písaříkové: Mezi historií a mýtem: archivy a zpětné zpřístupnění dokumentace performance art, pod vedením prof. Tomáše Rullera. Na jeho realizaci se společně podílí Pavel Pražák, Vít Baloun, Jennifer Helia DeFelice, Martin Cáb, Filip Fidla Martínek, Matěj Kolář, Filip Cenek a další.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.